PG电子竞技俱乐部

当前位置: 首页> 概况> 联系我们

PG电子竞技俱乐部:联系我们

2019.12.04 | 系统管理员 | 联系我们

捕获

 

      PG电子竞技俱乐部办公室                

    本科生教学管理 010-82321633               
    研究生教学管理 010-82322002  
             
      PG电子竞技俱乐部学工组

   本科生事务管理 010-82321477                                           研究生事务管理 010-82321307

PG电子竞技俱乐部-PG电子竞技